Història

La Fundació Ferran Angulo va ser creada l’any 1990, com un projecte comú entre professionals del camp de la salut mental i professionals del món de l’empresa que, interessats en la promoció de pràctiques clíniques de qualitat en salut mental, poguessin arribar fàcilment a la població. En el seu projecte també té una part important la promoció de formacions especialitzades desenvolupades a nivell internacional i que poguessin arribar als professionals de Catalunya i de la resta del estat espanyol facilitant, a través de la traducció consecutiva, que l’idioma no fos una barrera per l’aprenentatge.

Sobre el Dr. Ferran Angulo
Missió
 • Treballar en favor de la salut mental de la població en general des de l’àmbit assistencial i clínic donant assistència psiquiàtrica, psicològica i psicosomàtica.
 • Fomentar la investigació en psiquiatria, psicologia i psicosomàtica, ajudant a la formació de postgraduats de dites especialitats, i contribuint a proporcionar una formació continuada als professionals del ram.
 • I participar en altres camps de l’àmbit sociosanitari relacionats amb la salut mental.
Objectius

La Fundació Ferran Angulo és una organització que treballa a partir dels següents objectius,  emmarcat dins del model del treball en equip interdisciplinar i del treball en xarxa, desenvolupat en el marc de la salut pública, com a model per a una bona praxis de la psiquiatria i la prevenció en salut mental i en col·laboració i intercanvi formatiu amb equips europeus:

 • La prevenció i promoció de la salut mental.
 • L’assistència clínica en psiquiatria i psicologia a través del diagnòstic i els tractaments farmacològic i psicoteràpic del malestar psicològic en persones qualsevol edat.
 • Formació de post-grau i continuada en el camp de la psiquiatria, la psicologia clínica, la psicosomàtica i la salut mental en general, amb cursos de formació en psicopatologia i en tècniques psicoterapèutiques i jornades monogràfiques amb conferenciants europeus experts en diferents temes.
 • Realització de projectes de recerca relacionats amb la salut mental.
Patronat i Equip Directiu

Estructura de govern i directiva

 

Membres del Patronat

 • President Fernando Ramos Galino
 • Secretari Alejandro Angulo Lafora
 • Vocal Álvaro Ángulo Lafora
 • Vocal Josep Ramon Dueso Paratge
 • Vocal Margarita Ibáñez Fanés
 • Vocal Joaquim Ibáñez Fanés
 • Vocal Carme Tello Casany

Membres de l’Equip directiu

 • Directora Margarita Ibáñez Fanés
 • Cap de la Unitat Clínica Ana Sáez Ramírez
 • Coordinador de la Unitat Docent Dolors Líria Zamora
 • Coordinador de la Unitat de Recerca Carmen Tello Casany
Estructura organitzativa

Estatuts
Memòria d’activitats
Donatius

La Fundació Privada Ferran Angulo és una entitat sense ànim de lucre constituïda d’acord amb la legislació catalana establerta a la Llei 4/2008 del llibre tercer del Codi civil de Catalunya i tal com estableixen els seus estatuts al seu capítol V tots els ingressos obtinguts per la Fundació es destinaran al compliment dels seu fins fundacionals. La Fundació per la seva naturalesa està acollida als beneficis fiscals de la Llei 49/2002 de règim fiscal de les entitats sense fins lucratius i dels incentius fiscals al mecenatge.

D’acord amb aquesta Llei els donatius i ajuts rebuts per part de persones físiques i/o jurídiques gaudiran d’incentius fiscals (persones físiques: fins als primers 150,00 euros deducció del 75% del donatiu a deduir de la quota de l’IRPF; a partir de 150,00 euros deducció del 30% (35% si és recurrent durant dos exercicis) de l’excés sobre 150,00 euros a deduir de la quota de l’IRPF. La deducció estarà limitada al 10% de la base imposable de l’IRPF).

Informació econòmica

Si us plau ompliu el formulari

 

Formulari per demanar Informació Econòmica

4 + 2 =