Carmen Tello

Llicenciada en Psicologia per la Facultat de Filosofia i Lletres de la Universitat de Barcelona (1975-1976)

 • DEA (2001): “Anàlisi dels tipus de conducta agressiva: física, verbal i indirecta, en una població d’adolescents (12-16 anys) amb antecedents de maltractaments, negligències o / o abusos sexuals”
 • Especialista en Psicologia clínica (2.005)
 • Doctora en psicologia per la Facultat de Medicina de la Universitat de Lleida (2013). Tesi doctoral cum lauden: “Relació entre la funció reflexiva i el desenvolupament de conductes agressives en una població de menors (11 a 18 anys) amb antecedents de maltracte, negligència i / o abús sexual” Puntuació cum lauden (2013)
 • Presidenta de l’ACIM (Associació Catalana per a la Infància Maltractada)
 • Presidenta de l’IAN-IA International Attachment Network-Ibero Americana
 • Secretària d’International Attachment Conference Barcelona
 • Patrona de la Fundació Ferran Angulo de Barcelona

FORMACIONS ESPECIALITZADES:

 • Accreditation for the organized categories Ds F coder to AAI (Adult Attachment Interview) University of California Berkeley. Dep. Psychology Dr. M. Main and Dr. E. Hesse. Professora acreditada Dra. S. Gojman
 • Acreditació per a l’entrevista Friends Family Interview Dr. Steele New School University New-York
 • Acreditada per a la teràpia i supervisora ​​de “Video Feed Back” Dr. G. Downing

ACTIVITAT PROFESSIONAL:

 • Coordinadora tècnica i psicoterapeuta del Centre de Salut Mental Infantil i Juvenil de Lleida-CSMIJ (1990-2005)
 • Psicòloga clínica, responsable de Formació, Docència i Recerca del CSMIJ Lleida Sant Joan de Déu Lleida (2.005 fins a la seva jubilació el 2016)
 • Professora del curs d’estiu de la Universitat de Lleida sobre “Maltractaments i abús sexual infantil” (2011 fins a l’actualitat)
 • Professora associada a la Facultat de Medicina de la Universitat de Lleida al Grau de Psicologia i en el Màster de Psicòleg General Sanitari (2013 fins a la seva jubilació el 2016)
 • Tribunal suplent com a experta en l’àmbit de les conductes agressives en la infància i adolescència, de la tesi doctoral de la Facultat de Medicina de la Universitat de Lleida: Caracterització del trastorn psicopàtic de la personalitat: clínica, neuropsicologia i neuroimatge. Dra. Vanessa Pera
 • Membre del Tribunal de Treball de Fi de Grau de Psicologia de la Universitat de Lleida
 • Investigadora convidada Fundació Sant Joan de Déu

INVESTIGACIONS

 • Beca FIS “telepsiquiatria en població infantojuvenil: implementació i avaluació del cost-efectivitat del programa” (2004)
 • “Estudi pilot de validació del Mètode per a l’Avaluació de la Mentalització en el context interpersonal (MEMCI)” Investigació en curs amb la Facultat de Psicologia, Departament de Personalitat, Avaluació i Tractament Psicològic de la Universitat del País Basc. (2012-2016)
 • “Utilitats clínica i forense de l’especificador” amb emocions prosocials limitades “del Trastorn de Conducta del DSM-5 a joves internats en centres educatius” projecte de recerca ordre nombre JUS / 276 / 2015DOGC nombre 6953 (2016) ( “Utilitats clínica i forense de l’especificador amb emocions prosocials limitades del Trastorn de Conducta del DSM-5 a joves internats en centres educatiu “, projecte de recerca)

PARTICIPACIÓ EN GRUPS DE TREBALL COM EXPERTA

 • Grup de Treball de Psiquiatria Infantil del Consell Assessor d’assistència psiquiàtrica i de salut mental de Catalunya del Departament de Sanitat i Seguretat Social de la Generalitat de Catalunya, per a l’organització de la xarxa de psiquiatria infantil i juvenil: Centres de Salut Mental Infantil i juvenil (CSMIJs) (1.989)
 • Grup de treball de la Societat de Qualitat Assistencial de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya i Balears (1.997)
 • Participació com a experta en la Comissió de treball sobre “Trastorns mentals greus en la infància i l’adolescència. TMG “, del Programa de Salut Mental de la Conselleria de Sanitat de la Generalitat de Catalunya. Publicat a 2008
 • “Recomanacions per a l’atenció dels trastorns mentals greus en la infància i l’adolescència” Pel Consell Assessor sobre Assistència Psiquiàtrica i Salut Mental (2002)
 • Participació com a experta en la negociació del conveni entre la Direcció General d’Atenció al Menor (DGAM), els Centres de Salut mental infantojuvenils (CSMIJ) i el Programa de Salut Mental de la Conselleria de Sanitat de la Generalitat de Catalunya (2.002 )
 • Grups de treball: Trastorn disocial i addiccions 0-12 anys. Elaboració del Pla Director de Salut Mental i de la Conselleria de Sanitat de la Generalitat de Catalunya (2.005, Publicat a 2009)
 • Grup de treball del Pla estratègic de la Societat de Qualitat Assistencial de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya i Balears (2.005)
 • “Seguiment de la xarxa de salut mental infantil i juvenil” Consell Assessor Generalitat de Catalunya (2.010)
 • Comitè assessor programa DAFNE com a representant ACIM (2016)

PUBLICACIONS

Tello C (2.001) “Analisis of the Difficulties in Therapeutic Approach to Sexual Aggressors of Under 18 Iears of Age” Agresive Behavior 7-3, 165-166 ISSN: 0096-140X ·

Tello C (2.001) “La intervenció amb els nen abusats i estratégies terapéutiques implimentades al CSMJ de Lleida per l’atenció a nens i adolescents que han patit abus sexual” (La intervención con niños abusados i estrategias terapéuticas implementadas por el CSMIJ de Lleida para la atención a niños i adolescentes que han padecido abusos sexuales) INFORM-ACIM, 25, 24-28

Tello, C (2.004) “Terapia asistida con perros para adolescentes de la residencia de protección de menores Llars Torre Vicens (DGAM)”. En: Animales de compañía, fuente de salut: comunicaciones v congreso internacional. Congreso internacional el hombre i los animales de compañía (5. 2001. Madrid). Pp. 219-238 Editores: Fundación Affiniti Barcelona

Gene D. i Tello C (2.004) “Trastorns de la personalidad: atención de D.U.I. en la URPI del Hospital Sta. Maria de Lleida” Revista de Psiquiatria Infanto Juvenil, 2-3,113. ISSNN 1130-951

Tello, Goma, Bosch, Galindez, Vallmania, Vidal (2.004) ”Psiquiatria d’enllaç: Centre Salud Mental Infantil i Juvenil i Servei de Pediatría Hospital Universitaria Arnau de Vilanova de Lleida (1.996-2.002) Revista Catalana de Pediatría, 119-124 ·

Tello Casany, C. Mazur, AA, Vidal Bota, J (2.009) Vinculación afectiva prenatal Cuadernos de Bioética, 20(70) 548-550

Tello, C. López García, J.M. Pérez García, J.A (2011) Video Feedback Intervention Therapy” en niños menores de 6 años con trastornos de la conducta alimentaria. Interpsiquis 12º Congreso Virtual de Psiquiatría y Neurociencias

Tello, C, Pifarre, J, Pinto, A. (2011) “Relación entre la función reflexiva y el desarrollo de conductas agresivas en una población de menores (12 a 18 años) con antecedentes de maltrato, negligencia y/o abuso sexual” en “La teoría del apego en la promoción de la salud: creando redes. La teoría del apego en la clínica III(PP. 147-160) Madrid. Ed. Psimatica.

Utges M, Tello C (2012) El teléfono móvil: cuando el uso se convierte en un problema. Pautas de detección e intervención. 13º Congreso Virtual de Psiquiatria.com. Interpsiquis 2012 www.interpsiquis.com – Febrero 2012. Psiquiatria.com

Tello C, Vidal J, Bosch J, Vallmanya T, sole E (2012) Psicologia de enlace en un servicio pediátrico (1997-2012) 14º Congreso Virtual de Psiquiatria.com Intrapsiquis 2013

Tello C, Batalla I, Castillo T, Domingo F, Esquerda M, Nevado S, Pera V, Pifarre J, Vallmanya T (2015) Vinculación afectiva, conductas agresivas y malos tratos en la infancia. número 2 Edic. San Juan de Dios – Campus Docent. Esplugues Llobregat (Barcelona)

          www.santjoandeDéu.edu.es/edicionessanjuandedios/

Bilbao I, Calvete E, Torres-Gómez B, Redondo B, Ibáñez M, Tello C, Mirapeix C y Lanza Castelli G (2016) La validación del Método para la Evaluación de la Mentalización en el Contexto Interpersonal (MEMCI) Revista de la Asociación Española de Neuropsiquiatría, 35(130) 385-404

Herreman C, Gojman de Millán S & Sroufe A (2016) Clinical Applications of Attachment Across Contexts, se incluyen los posters: Mora E, Rotger S, Tello C, Barrio D, Pera T, Pera V  “Mentalization, intelligence and aggressive behavior in adolescent population”.Ibáñez M.Ferro M. Fernandez V. Tello C. “Attachment system, and response to stress in former preterm young adults: Study of Adult Attachment Interview variables” y  Tello C., Barrio D, Rotger S, Batlle L, Mangues R, Pera T, Pifarre J “Reflective function in a spanish adolescent population with a history of maltreatment. Ed. Rutledge

CITADA EN ARTICLES

Domingo, F (2.000) “Els metges i els infants maltractats” Butlletí Mèdic del Col.legi Oficial de Metges de Lleida 10-16 ·

Documents de suport: ESTUDIS NÚM. 1 “La qualitat de vida dels usuaris dels programes de metadona”. Generalitat de Catalunya Departament de Benestar i Família Material elaborat per a l’Institut per a la Promoció Social i de la Salud . Equip d’investigació: José-Manuel Alonso Varea i col·laboradors. © Generalitat de Catalunya Departament de Benestar i Família 1a edició: novembre de 2.002 Dipòsit legal: B. 47.180-02

Memorias Convención Internacional de Salud Pública. Cuba Salud 2012. La Habana 3-7 de diciembre de 2012 ISBN 978-959-212-811-8 TÍTULO: “Programa de intervención psicológica dirigido a gestantes para establecer un vínculo seguro con su futuro hijo.” Yissel García Gutiérrez

Estudio de campo de los factores de riesgo asociados al comportamiento antisocial y delictivo en menores. Trabajo Fin de Máster Curso académico: 2013/2014 Autora: Arantxa Carballo Pérez Universidad de Santiago de Compostela Facultad de Psicología Máster Universitario en Psicología del Trabajo y las Organizaciones, Psicología Jurídico-Forense y de la Intervención Social

Memorias Convención Internacional de Salud Pública. Cuba Salud 2012. La Habana 3-7 de diciembre de 2012 ISBN 978-959-212-811-8. TÍTULO: “Programa de Intervención Psicológica dirigido a gestantes para establecer un vínculo seguro con su futuro hijo.” AUTORA: Lic. En Psicología. Prof. Instructora. Yissel García Gutiérrez

Luz Aída Anzaldo Domínguez (2012) Influencia del bajo nivel socioeconómico y cultural en el desarrollo afectivo de preescolares Tesis para obtener el grado Maestría en Educación con Acentuación en Procesos Enseñanza Aprendizaje Universidad de Monterrey Mexico

PRESENTACIÓ DE POSTERS I COMUNICACIONS EN CONGRESSOS

V Simposium sobre TLP Barcelona (2013)

 1. Tello, E. Mora, V. Pera, L. Batlle, V. Faurat y J. Pifarré.“Mentalización y conductas agresivas en población adolescente” 2º Premio  de Pósters del III Premio Esteve Cirera 2013
 2. Tello, V. Pera, E. Mora, L. Batlle, V. Faurat y J. Pifarré “La relación entre los perfiles de personalidad y la agresividad en adolescentes”

V Congres Català del nen i de l’adolescent Barcelona (2014)

Ponencia “Técnica de vídeo intervenció”

Conferencia IAN-IA Madrid (2014)

Ponencia: Mentalización, coeficiente intelectual y conductas agresivas en niños con antecedentes de maltrato”

X Congreso TLP Barcelona (2014)

Pera V, Batalla I, Bosque J, Torrent N Torrent A, Tello C. “Las alteraciones del vínculo y los malos tratos en la infancia como predictores de la psicopatía en la edad adulta” Premio a la mejor comunicación

XXXV Congreso Nacional de Terapia Familiar “Técnicas activas en terapia familiar” Sevilla (2014)

Castillo C, Tello C, Vallmanya T, Bosch J i Sole E “Trabajo preventivo con familiares de niños ingresados en un servicio de pediatría”

Inter-American Attachment Conference: Attachment Theory: a humanistic approach for cross-cultural research and practice. San Diego (USA) (2014)

Mora E, Rotger S, Tello C, Barrio D, Pera T, Pera V  “Mentalization, intelligence and aggressive behavior in adolescent population”.

Ibáñez M.Ferro M. Fernandez V. Tello C. “Attachment system, and response to stress in former preterm young adults: Study of Adult Attachment Interview variables”

Tello C., Barrio D, Rotger S, Batlle L, Mangues R, Pera T, Pifarre J “Reflective function in a spanish adolescent population with a history of maltreatment”

21st World Meeting of the International Society for Research on Aggression in Atlanta (USA) (2014)

Pera V, Rotger S, Tello C, Barrio D,  Pera  T,  Mora E “MACI personality patterns and aggression in an adolescent sample”

IV Jornada fem salut, construïm futur: Sitges (Barcelona) (2014)

Nevado S, Tello C “Psicologia d’enllaç en el servei de pediatria d’un hospital general”

The 6th meeting of the Society for the Scientific Study  of Psychopathy Chicago (USA)(2015)

 1. Pera. Batalla, C.Tell, N.Torren, J. Bosque Parental attachment and abuse in childhood as a predictors of psychopathy development in adulthood in a offender sample.

International Attachment Conference New York (2015)

Tello, Batalla,Pera,Rotger,Pifarre Reflective Function and intelligence quotient in a sample of Spanish adolescents with history of abuse

XIII Jornadas IAN IA “Conductas Agresivas i Apego” Lleida (2015)

 1. Mardones, L. Batlle, A.Palau, C.Tello, E. Gené Intervenciones terapéuticas tempranas en un hospital de día infantil y juvenil”.
 2. Camarasa, V. Pera, D. Barrio, C.Tello Con 14 años se puede tener un trastorno de vinculación con los padres o lo denominamos trastorno de conducta?;
 3. Aubarell, V. Faurat, B. Manzano, S.Nevado. V. Pera, J. Salvador Castigo físico, problemas de conducta y alteraciones del vínculo. Cuando las manos se convierten en puños.

CL de la Orden, A.  Aguirre, MªT. León, J. Salado, C. Tello Caso Ceres: propuesta de intervención psicoterapéutica basada en la   Mentalización en menor tutelada en centro de tratamiento de trastorno de conducta,

XI Congreso Nacional de Trastornos de la Personalidad Toledo, (2016)

 Pera V, Batalla I, Tello C Aproximación psicométrica y neuropsicológica a la impulsividad en el trastorno antisocial de la personalidad y la psicopatía