Carme Tello

COLEGIADA nº15

 • Llicenciada en Psicologia per la Facultat de Filosofia i Lletres de la Universitat de Barcelona (1975-1976).
 • DEA (2001): “Anàlisi dels tipus de conducta agressiva: física, verbal i indirecta, en una població d’adolescents (12-16 anys) amb antecedents de maltractaments, negligències o / o abusos sexuals”.
 • Especialista en Psicologia clínica (2005).
 • Doctora en psicologia per la Facultat de Medicina de la Universitat de Lleida (2013). Tesi doctoral cum lauden: “Relació entre la funció reflexiva i el desenvolupament de conductes agressives en una població de menors (11 a 18 anys) amb antecedents de maltractament, negligència i / o abús sexual” Puntuació cum lauden (2013).
 • Presidenta de l’ACIM (Associació Catalana per a la Infància Maltractada).
 • Presidenta de l’IAN-IA International Attachment Network-Ibero Americana.
 • Secretària d’International Attachment Conference Barcelona.
 • Patrona de la Fundació Ferran Angulo de Barcelona.

 

FORMACIONS ESPECIALITZADES:

 • Accreditation for the organized categories Ds F coder to AAI (Adult Attachment Interview) University of California Berkeley. Psychology Dr. M. Main and Dr. E. Hesse. Professora acreditada Dra. S. Gojman.
 • Acreditació per a l’entrevista Friends Family Interview Dr. Steele New School University New-York.
 • Acreditada per a la teràpia i supervisora ​​de “Video Feed Back” Dr. G. Downing.

 

ACTIVITAT PROFESSIONAL:

 • Coordinadora tècnica i psicoterapèuta del Centre de Salut Mental Infantil i Juvenil de Lleida-CSMIJ (1990-2005).
 • Psicòloga clínica, responsable de Formació, Docència i Recerca del CSMIJ Lleida Sant Joan de Déu Lleida (2005 fins a la seva jubilació al 2016).
 • Professora del curs d’estiu de la Universitat de Lleida sobre “Maltractaments i abús sexual infantil” (2011 fins a l’actualitat).
 • Professora associada a la Facultat de Medicina de la Universitat de Lleida al Grau de Psicologia i en el Màster de Psicòleg General Sanitari (2013 fins a la seva jubilació el 2016).
 • Tribunal suplent com a experta en l’àmbit de les conductes agressives en la infància i adolescència, de la tesi doctoral de la Facultat de Medicina de la Universitat de Lleida: Caracterització del trastorn psicopàtic de la personalitat: clínica, neuropsicologia i neuroimatge. Dra. Vanessa Pera
 • Membre del Tribunal de Treball de Fi de Grau de Psicologia de la Universitat de Lleida.
 • Investigadora convidada Fundació Sant Joan de Déu.

 

INVESTIGACIONS

 • Beca FIS “Telepsiquiatria en població infantojuvenil: implementació i avaluació del cost-efectivitat del programa” (2004).
 • “Estudi pilot de validació del Mètode per a l’Avaluació de la Mentalització en el context interpersonal (MEMCI)” Investigació en curs amb la Facultat de Psicologia, Departament de Personalitat, Avaluació i Tractament Psicològic de la Universitat del País Basc. (2012-2016).
 • “Utilitats clínica i forense de l’especificador” amb emocions prosocials limitades “del Trastorn de Conducta del DSM-5 a joves internats en centres educatius” projecte de recerca ordre nombre JUS / 276 / 2015DOGC nombre 6953 (2016) ( “Utilitats clínica i forense de l’especificador amb emocions prosocials limitades del Trastorn de Conducta del DSM-5 a joves internats en centres educatiu “, projecte de recerca).

 

PARTICIPACIÓ EN GRUPS DE TREBALL COM EXPERTA

 • Grup de Treball de Psiquiatria Infantil del Consell Assessor d’assistència psiquiàtrica i de salut mental de Catalunya del Departament de Sanitat i Seguretat Social de la Generalitat de Catalunya, per a l’organització de la xarxa de psiquiatria infantil i juvenil: Centres de Salut Mental Infantil i juvenil (CSMIJs) (1989)
 • Grup de treball de la Societat de Qualitat Assistencial de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya i Balears (1997).
 • Participació com a experta en la Comissió de treball sobre “Trastorns mentals greus en la infància i l’adolescència. TMG “, del Programa de Salut Mental de la Conselleria de Sanitat de la Generalitat de Catalunya. Publicat a 2008.
 • “Recomanacions per a l’atenció dels trastorns mentals greus en la infància i l’adolescència” Pel Consell Assessor sobre Assistència Psiquiàtrica i Salut Mental (2002).
 • Participació com a experta en la negociació del conveni entre la Direcció General d’Atenció al Menor (DGAM), els Centres de Salut mental infantojuvenils (CSMIJ) i el Programa de Salut Mental de la Conselleria de Sanitat de la Generalitat de Catalunya (2002 ).
 • Grups de treball: Trastorn disocial i addiccions 0-12 anys. Elaboració del Pla Director de Salut Mental i de la Conselleria de Sanitat de la Generalitat de Catalunya (2005, Publicat a 2009).
 • Grup de treball del Pla estratègic de la Societat de Qualitat Assistencial de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya i Balears (2005)
 • “Seguiment de la xarxa de salut mental infantil i juvenil” Consell Assessor Generalitat de Catalunya (2010).
 • Comitè assessor programa DAFNE com a representant ACIM (2016).

 

PUBLICACIONS

 • Tello C (2001) “Analisis of the Difficulties in Therapeutic Approach to Sexual Aggressors of Under 18 Iears of Age”Agresive Behavior 7-3, 165-166 ISSN: 0096-140X ·
 • Tello C (2001) “La intervenció amb els nen abusats i estratègies terapèutiques implimentades al CSMJ de Lleida per l’atenció a nens i adolescents que han patit abus sexual” (La intervención con niños abusados i estrategias terapéuticas implementadas por el CSMIJ de Lleida para la atención a niños i adolescentes que han padecido abusos sexuales) INFORM-ACIM, 25, 24-28.
 • Tello, C (2004) “Terapia asistida con perros para adolescentes de la residencia de protección de menores Llars Torre Vicens (DGAM)”. En:Animales de compañía, fuente de salut: comunicaciones v congreso internacional. Congreso internacional el hombre i los animales de compañía (5. 2001. Madrid). Pp. 219-238 Editores: Fundación Affiniti Barcelona.
 • Gene D. i Tello C (2004) “Trastorns de la personalidad: atención de D.U.I. en la URPI del Hospital Sta. Maria de Lleida” Revista de Psiquiatria Infanto Juvenil,2-3,113. ISSNN 1130-951.
 • Tello, Goma, Bosch, Galindez, Vallmania, Vidal (2004) ”Psiquiatria d’enllaç: Centre Salud Mental Infantil i Juvenil i Servei de Pediatría Hospital Universitaria Arnau de Vilanova de Lleida (1996-2002) Revista Catalana de Pediatría,119-124 ·
 • Tello Casany, C. Mazur, AA, Vidal Bota, J (2.009) Vinculación afectiva prenatal Cuadernos de Bioética, 20(70) 548-550
 • Tello, C.López García, J.MPérez García, J.A (2011) Video Feedback Intervention Therapy” en niños menores de 6 años con trastornos de la conducta alimentaria. Interpsiquis 12º Congreso Virtual de Psiquiatría y Neurociencias.
 • Tello, C, Pifarre, J, Pinto, A. (2011) “Relación entre la función reflexiva y el desarrollo de conductas agresivas en una población de menores (12 a 18 años) con antecedentes de maltrato, negligencia y/o abuso sexual” en “La teoría del apego en la promoción de la salud: creando redes. La teoría del apego en la clínica III” (PP. 147-160) Madrid. Ed. Psimatica.
 • Utges M, Tello C (2012) El teléfono móvil: cuando el uso se convierte en un problema. Pautas de detección e intervención. 13º Congreso Virtual de Psiquiatria.com. Interpsiquis2012interpsiquis.com – Febrero 2012. Psiquiatria.com
 • Tello C, Vidal J, Bosch J, Vallmanya T, sole E (2012) Psicologia de enlace en un servicio pediátrico (1997-2012) 14º Congreso Virtual de Psiquiatria.com Intrapsiquis 2013
 • Tello C, Batalla I, Castillo T, Domingo F, Esquerda M, Nevado S, Pera V, Pifarre J, Vallmanya T (2015) Vinculación afectiva, conductas agresivas y malos tratos en la infancia.número 2 Edic. San Juan de Dios – Campus Docent. Esplugues Llobregat (Barcelona).

www.santjoandeDéu.edu.es/edicionessanjuandedios/

 • Bilbao I, Calvete E, Torres-Gómez B, Redondo B, Ibáñez M, Tello C, Mirapeix C y Lanza Castelli G (2016) La validación del Método para la Evaluación de la Mentalización en el Contexto Interpersonal (MEMCI)Revista de la Asociación Española de Neuropsiquiatría, 35(130) 385-404.
 • Herreman C, Gojman de Millán S & Sroufe A (2016) Clinical Applications of Attachment Across Contexts, se incluyen los posters: Mora E, Rotger S, Tello C, Barrio D, Pera T, Pera V  “Mentalization, intelligence and aggressive behavior in adolescent population”.Ibáñez M.Ferro M. Fernandez V. Tello C. “Attachment system, and response to stress in former preterm young adults: Study of Adult Attachment Interview variables” y  Tello C., Barrio D, Rotger S, Batlle L, Mangues R, Pera T, Pifarre J“Reflective function in a spanish adolescent population with a history of maltreatment.  Rutledge.
 • Castillo, A, Segues E, Tello C. (2017) “Voces silenciosas. El acoso escolar responsabilidad compartida” Molvizar (Granada), Editorial Granada Costa. Club Selección
 • Tello C. (2018) “Derecho a vivir una infancia sin violencia” pp 209-226 en Palau , E & Rajadell N Editores (2018) “¿Son protagonistas niños y niñas de sus derechos y deberes?” Edicions Saragosa. Barcelona. 
 • Tello (2018) prologo del libro “La relación materno y paterno filial en el derecho de familia catalán” Adoración Padial.   Aranzadi.  Navarra
 • Castillo, A & Tello, C (2020) “Voces de familia. Parenalidad positiva. Un trabajo en equipo” Molvizar (Granada), Editorial Granada Costa. Club Selección

 

CITADA EN ARTICLES

 • Domingo, F (2.000) “Els metges i els infants maltractats” Butlletí Mèdic del Col.legi Oficial de Metgesde Lleida 10-16 ·
 • Documents de suport: ESTUDIS NÚM. 1 “La qualitat de vida dels usuaris dels programes de metadona”.Generalitat de Catalunya Departament de Benestar i Família Material elaborat per a l’Institut per a la Promoció Social i de la Salud . Equip d’investigació: José-Manuel Alonso Varea i col·laboradors. © Generalitat de Catalunya Departament de Benestar i Família 1a edició: novembre de 2.002 Dipòsit legal: B. 47.180-02.
 • Memorias Convención Internacional de Salud Pública. Cuba Salud 2012. La Habana 3-7 de diciembre de 2012 ISBN 978-959-212-811-8 TÍTULO: “Programa de intervención psicológica dirigido a gestantes para establecer un vínculo seguro con su futuro hijo.” Yissel García Gutiérrez.
 • Estudio de campo de los factores de riesgo asociados al comportamiento antisocial y delictivo en menores. Trabajo Fin de Máster Curso académico: 2013/2014 Autora: Arantxa Carballo Pérez Universidad de Santiago de Compostela Facultad de Psicología Máster Universitario en Psicología del Trabajo y las Organizaciones, Psicología Jurídico-Forense y de la Intervención Social
 • Memorias Convención Internacional de Salud Pública. Cuba Salud 2012. La Habana 3-7 de diciembre de 2012 ISBN 978-959-212-811-8. TÍTULO: “Programa de Intervención Psicológica dirigido a gestantes para establecer un vínculo seguro con su futuro hijo.”AUTORA: Lic. En Psicología. Prof. Instructora. Yissel García Gutiérrez.
 • Luz Aída Anzaldo Domínguez (2012) Influencia del bajo nivel socioeconómico y cultural en el desarrollo afectivo de preescolaresTesis para obtener el grado Maestría en Educación con Acentuación en Procesos Enseñanza Aprendizaje Universidad de Monterrey, Mexico.

 

PRESENTACIÓ DE PÒSTERS I COMUNICACIONS EN CONGRESSOS

 

 • Tello, E. Mora, V. Pera, L. Batlle, V. Faurat i J. Pifarré.“Mentalización y conductas agresivas en población adolescente”V Simposium sobre LTP Barcelona (2013) 2º Premio  de Pósters del III Premio Esteve Cirera 2013.
 • Tello, V. Pera, E. Mora, L. Batlle, V. Faurat i J. Pifarré “La relación entre los perfiles de personalidad y la agresividad en adolescentes”

V Congrés Català del nen i de l’adolescent Barcelona (2014)

Ponència “Tècnica de vídeo intervenció”

Conferència IAN-IA Madrid (2014).

 • Pera V, Batalla I, Bosque J, Torrent N Torrent A, Tello C. “Las alteraciones del vínculo y los malos tratos en la infancia como predictores de la psicopatía en la edad adulta” Ponencia: Mentalización, coeficiente intelectual y conductas agresivas en niños con antecedentes de maltrato” X Congreso TLP Barcelona (2014) Premi a la millor comunicació.
 • Castillo C, Tello C, Vallmanya T, Bosch J i Sole E “Trabajo preventivo con familiares de niños ingresados en un servicio de pediatría” XXXV Congreso Nacional de Terapia Familiar “Técnicas activas en terapia familiar” Sevilla (2014).
 • Mora E, Rotger S, Tello C, Barrio D, Pera T, Pera V “Mentalization, intelligence and aggressive behavior in adolescent population”. Inter-American Attachment Conference: Attachment Theory: a humanistic approach for cross-cultural research and practice. San Diego (USA) (2014).
 • Ibáñez M.Ferro M. Fernandez V. Tello C. “Attachment system, and response to stress in former preterm young adults: Study of Adult Attachment Interview variables” Inter-American Attachment Conference: Attachment Theory: a humanistic approach for cross-cultural research and practice. San Diego (USA) (2014).
 • Tello C., Barrio D, Rotger S, Batlle L, Mangues R, Pera T, Pifarre J“Reflective function in a spanish adolescent population with a history of maltreatment” 21st World Meeting of the International Society for Research on Aggression in Atlanta (USA) (2014).
 • Pera V, Rotger S, Tello C, Barrio D,  PeraT,  Mora E “MACI personality patterns and aggression in an adolescent sample” The 6th meeting of the Society for the Scientific Study  of Psychopathy Chicago (USA)(2015).
 • Nevado S, Tello C“Psicologia d’enllaç en el servei de pediatria d’un hospital general” IV Jornada fem salut, construïm futur: Sitges (Barcelona) (2014)
 • Batalla, C.Tell, N.Torren, J. Bosque Parental attachment and abuse in childhood as a predictors of psychopathy development in adulthood in a offender sample. International Attachment Conference New York (2015).
 • Tello, Batalla,Pera,Rotger,PifarreReflective Function and intelligence quotient in a sample of Spanish adolescents with history of abuse. International Attachment Conference New York (2015).
 • Mardones, L. Batlle, A.Palau, C.Tello, E. GenéIntervenciones terapéuticas tempranas en un hospital de día infantil y juvenil”. XIII Jornadas IAN IA “Conductas Agresivas i Apego” Lleida (2015).
 • Camarasa, V. Pera, D. Barrio, C.Tello Con 14 años se puede tener un trastorno de vinculación con los padres o lo denominamos trastorno de conducta?; XIII Jornadas IAN IA “Conductas Agresivas i Apego” Lleida (2015).
 • CL de la Orden, A.  Aguirre, MªT. León, J. Salado, C. Tello Caso Ceres: propuesta de intervención psicoterapéutica basada en la   Mentalización en menor tutelada en centro de tratamiento de trastorno de conducta, XIII Jornadas IAN IA “Conductas Agresivas i Apego” Lleida (2015).
 • Pera V, Batalla I, Tello CAproximación psicométrica y neuropsicológica a la impulsividad en el trastorno antisocial de la personalidad y la psicopatía XI Congreso Nacional de Trastornos de la Personalidad Toledo, (2016).